CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Energi | Riskberedskap

Riskberedskap

Ska EU:s medlemsländer stärka sin riskberedskap genom att utforma gemensamma regler och procedurer för krishantering vid händelser som riskerar att slå ut elnäten, som till exempel extrema väderförhållanden, bränslebrist eller cyberattacker?

Vid händelse av extrema väderförhållanden, bränslebrist eller cyberattacker är riskberedskapen inom elsektorn av varierande karaktär inom EU:s medlemsstater. Det har gjort att kommissionen nu har lagt fram ett förslag som syftar till att säkerställa ett motståndskraftigt elsystem och ett fungerande sätt att hantera krissituationer när de uppstår. I förslaget föreslås dels gemensamma procedurer för riskförebyggande åtgärder och krishantering, dels arbetsmetoder för att främja transparens och gränsöverskridande samordning av krisplaner.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietSaknas
KristdemokraternaSaknas
LiberalernaVag. Ett närmare europeiskt samarbete kring energi leder till ökad energisäkerhet.
MiljöpartietVag. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera hot som klimatförändringen och cyberattacker.
ModeraternaSaknas
SocialdemokraternaSaknas
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietSaknas
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Åsa Knaggård, Statsvetenskapliga institutionen
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se