CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET

EU i riksdagsvalet

Startsida | Migration | Omfördelning av asylsökande

Omfördelning av asylsökande

Ska EU:s medlemsländer införa en omflyttningsmekanism för att skapa en jämnare fördelning av ansvar för asylsökande inom unionen?

Som ett led i arbetet med att reformera EU:s gemensamma asylpolitik har kommissionen presenterat ett förslag för att effektivisera och komplettera den befintliga så kallade Dublinförordningen. Förslaget innefattar en omfördelningsmekanism som är tänkt att användas i utjämnande syfte om ett medlemsland blir mål för ett oproportionerligt stort antal asylsökande. Omfördelningen föreslås beräknas utifrån medlemsstaternas befolkningsstorlek och ekonomi. Vill ett medlemsland sedan inte acceptera sin tilldelade mängd asylsökande ska detta land i stället betala ett solidaritetsbidrag på 250 000 euro per sökande.

PartiÅsikt på partiets webbplats (maj 2018)
CenterpartietVag. Vill att EU tar ett betydligt större gemensamt ansvar för flyktingsituationen.
KristdemokraternaPositiv. Vill se en permanent omfördelningsmekanism och en fördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsstater baserat på en specifik fördelningsnyckel.
LiberalernaVag. Vill ha ett stärkt gemensamt asylsystem som innebär att alla EU-länder tar ansvar.
MiljöpartietVag. Vill att alla medlemsländer tar emot flyktingar.
ModeraternaVag. Vill ha ett nytt gemensamt asylsystem.
SocialdemokraternaVag. Vill att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt.
SverigedemokraternaSaknas
VänsterpartietVag. Dublinförordningen bör hävas. EU-länderna måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.
Forskare vid Lunds universitet som kan mer om frågan:
Sara Kalm, Statsvetenskapliga institutionen
Eleni Karageorgiou, Juridiska fakulteten
Centrum för europaforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Box 7080, SE-220 07 LUND
info@cfe.lu.se
https://www.cfe.lu.se